ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-22 11:54:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 
 
Petycje rozpatruje bez zbędnej zwłoki Starosta Zielonogórski, Rada Powiatu Zielonogórskiego lub Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Przedmiot petycji
 
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Kto może złożyć petycję
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
W jakiej formie można wnieść petycje 
 
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 
 
Co powinna zawierać petycja 
 
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych
podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 
3) oznaczenie adresata petycji;
 
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
 
Termin załatwienia petycji
 
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż
o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Petycja wielokrotna
 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. "petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
 
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do
Starosty Zielonogórskiego, Rady Powiatu Zielonogórskiego lub Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie / pisma Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 1_2015
żądanie wszczęcia kontroli
w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości
wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz wystąpienie o przedstawienie informacji odnośnie czynności jakie w tej sprawie podjął Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.
19.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie 2_2015 podjęcie działań w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. 31 stycznia z ul. Brzozową i ul. Konopnickiej w Sulechowie oraz zamontowania progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej nr 1201F przy przejściu dla pieszych w okolicy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. 31 Stycznia.  30.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) informuję, iż w 2015 roku zostały wniesione 2 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy został opisany odrębnie dla każdej z petycji w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
3 Mieszkańcy ul. Poznańskiej i Osiedla Zacisze w Sulechowie 1_2016 podjęcie działań mających na celu remont ul. Poznańskiej w Sulechowie 29.08.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) informuję, iż w 2016 roku została wniesiona 1 petycja. Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
4 Mieszkańcy wsi Górzykowo wspólnie ze Społecznościami wsi: Cigacice, Górki Małe, Nowy Świat i Leśna Góra w porozumieniu z działającymi regionalnie celowymi Stowarzyszeniami 1/2017 odstąpienie od sprzedaży własności publicznej stanowiącej cześć nieruchomości zabudowanej na działce nr 154 położonej w obrębie Górzykowo (gm. Sulechów). 21.04.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji opinia odpowiedź
5 Mieszkańcy Wojnowa oraz pobliskich miejscowości (gm. Kargowa) 2_2017 wprowadzenia zakazu używania na jeziorach Wojnowskich jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. 05.07.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź
6 Mieszkańcy Bukowa oraz okolicznych miejscowości gm. Sulechów 3_2017 zadbania o stan drogi nr 1201F (Sulechów- Buków- Smardzewo) 02.11.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji opinia zarządu dróg odpowiedź
7 Osoba prywatna 4_2017
Wprowadzenie na mapach dodatkowych
 oznakowani i informacji
12.12.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2017  roku zostały wniesione 4 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
8 Mieszkańcy wsi Urzuty 1_2018 Modernizacja nawierzchni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1074F w miejscowości Urzuty 06.07.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji opinia zarządu dróg Odpowiedź
9 Mieszkańcy wsi Bełcze, Siadcza, Sosnówka 2_2018 Modernizacja drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła- Bełcze- Siadcza. 26.11.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2018  roku zostały wniesione 2 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
10 Sołtys Sołectwa Dobroszów Mały 1_2019 Stan ogólny nawierzchni drogi powiatowej 1075F 22.02.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Systemu Data wytworzenia informacji: 2015-11-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Seremak Data wprowadzenia do BIP 2015-12-22 11:54:14
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-12-22 11:54:20
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-18 09:51:34
Artykuł był wyświetlony: 3084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu