ˆ

Petycje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Petycje

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji. 
 
Petycje rozpatruje bez zbędnej zwłoki Starosta Zielonogórski, Rada Powiatu Zielonogórskiego lub Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
 
Przedmiot petycji
 
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
 
Kto może złożyć petycję
 
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
 
W jakiej formie można wnieść petycje 
 
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
 
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję. 
 
Co powinna zawierać petycja 
 
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych
podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
 
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
 
3) oznaczenie adresata petycji;
 
4) wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
 
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
 
Termin załatwienia petycji
 
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż
o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
 
Petycja wielokrotna
 
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. "petycji wielokrotnej". W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
 
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do
Starosty Zielonogórskiego, Rady Powiatu Zielonogórskiego lub Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
 
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie / pisma Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k. reprezentowana przez komplementariusza: Radcę Prawnego Jacka Świecę 1_2015
żądanie wszczęcia kontroli
w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości
wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek: Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porsche wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym, wyprodukowanych w latach 2009-2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz wystąpienie o przedstawienie informacji odnośnie czynności jakie w tej sprawie podjął Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta.
19.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
2 Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulechowie 2_2015 podjęcie działań w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. 31 stycznia z ul. Brzozową i ul. Konopnickiej w Sulechowie oraz zamontowania progów zwalniających w ciągu drogi powiatowej nr 1201F przy przejściu dla pieszych w okolicy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 ul. 31 Stycznia.  30.11.2015 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) informuję, iż w 2015 roku zostały wniesione 2 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy został opisany odrębnie dla każdej z petycji w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
3 Mieszkańcy ul. Poznańskiej i Osiedla Zacisze w Sulechowie 1_2016 podjęcie działań mających na celu remont ul. Poznańskiej w Sulechowie 29.08.2016 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
 
 
Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) informuję, iż w 2016 roku została wniesiona 1 petycja. Przedmiot oraz sposób załatwienia sprawy został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
4 Mieszkańcy wsi Górzykowo wspólnie ze Społecznościami wsi: Cigacice, Górki Małe, Nowy Świat i Leśna Góra w porozumieniu z działającymi regionalnie celowymi Stowarzyszeniami 1/2017 odstąpienie od sprzedaży własności publicznej stanowiącej cześć nieruchomości zabudowanej na działce nr 154 położonej w obrębie Górzykowo (gm. Sulechów). 21.04.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji opinia odpowiedź
5 Mieszkańcy Wojnowa oraz pobliskich miejscowości (gm. Kargowa) 2_2017 wprowadzenia zakazu używania na jeziorach Wojnowskich jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi. 05.07.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji odpowiedź
6 Mieszkańcy Bukowa oraz okolicznych miejscowości gm. Sulechów 3_2017 zadbania o stan drogi nr 1201F (Sulechów- Buków- Smardzewo) 02.11.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji opinia zarządu dróg odpowiedź
7 Osoba prywatna 4_2017
Wprowadzenie na mapach dodatkowych
 oznakowani i informacji
12.12.2017 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2017  roku zostały wniesione 4 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
8 Mieszkańcy wsi Urzuty 1_2018 Modernizacja nawierzchni oraz poboczy drogi powiatowej nr 1074F w miejscowości Urzuty 06.07.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji opinia zarządu dróg Odpowiedź
9 Mieszkańcy wsi Bełcze, Siadcza, Sosnówka 2_2018 Modernizacja drogi powiatowej nr 1024F na odcinku Bojadła- Bełcze- Siadcza. 26.11.2018 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2018  roku zostały wniesione 2 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
10 Sołtys Sołectwa Dobroszów Mały 1_2019 Stan ogólny nawierzchni drogi powiatowej 1075F 22.02.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
11 CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy z Lublina 2_2019 Wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów 31.07.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
12 Mieszkaniec Województwa Wielkopolskiego 3_2019 Wdrożenia wytycznych zawartych w Europejskim Kodeksie Dobrej Praktyki Administracyjnej 07.10.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   W dniu 09.10.2019 r. mieszkaniec wniósł o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia
13 Renata Sutor Adwokat 4_2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany prawa 04.10.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
14 Mieszkańcy miejscowości Buków, Przygubiel 5_2019 Dokonanie generalnego remontu drogi powiatowej na trasie Buków – Sulechów. 16.10.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji Pismo PZZD Odpowiedź
15 Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 6_2019 Wdrożenie w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów w zakresie płatności bezgotówkowych 15.10.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
16 Adwokat  Renata Sutor 7_2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 18.11.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
17 Adwokat  Renata Sutor 8_2019 List otwarty – petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 05.12.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   List otwarty
18 Adwokat  Renata Sutor 9_2019 Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego 06.12.2019 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2019  roku zostało wniesionych 8 petycji, przy czym w stosunku do jednej z petycji wnoszący wniósł o pozostawienie petycji bez rozpatrzenia. Wpłynął również jeden list otwarty. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
19 Mieszkańcy Czerwieńska 1_2020 Petycja w sprawie wybudowania wzdłuż ul. Granicznej w Czerwieńsku kanalizacji deszczowej, udrożnienia studzienek kanalizacyjnych oraz usunięcia nieprawidłowości przy remoncie ul. Granicznej. 06.07.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
20
Mieszkańcy miejscowości Koźla, Wysokie, Lipno, Sterków, Bogaczów, Krzewiny, Letnica, Nowogród  Bobrzański
Petycja zbiorcza
2_2020
1) Petycja w sprawie naprawy (rozbudowy) drogi powiatowej nr 1180F relacji Koźla - Bogaczów.
2) Petycja w sprawie naprawy (rozbudowy) drogi powiatowej nr 1180F relacji Koźla - Bogaczów.
22.10.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
21
Grupa mieszkańców i przedsiębiorców miejscowości Urzuty.
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich  w Urzutach
3_2020 Petycja w sprawie zaplanowania w budżecie powiatu na 2021 rok środków na modernizację drogi powiatowej nr 1074F w miejscowości Urzuty. 29.10.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
22 Mieszkańcy miejscowości Karszyn 4_2020 Przystąpienia Powiatu Zielonogórskiego do realizacji kolejnego etapu modernizacji drogi Kargowa – Karszyn - Klenica 02.11.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
23
Piotr Sterkowski
Warszawa
5_2020 Przyjęcia przez Radę Powiatu uchwały w sprawie gwarancji dotyczących szczepień na COVID-19. 15.12.2020 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2020  roku zostało wniesionych 5 petycji. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
24 Mieszkańcy wsi: Kotowice, Niwiska, Przybymierz 1_2021 Remont nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Niwiska, Kotowice, Przybymierz. 22.01.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   Odpowiedź
25
Mieszkańcy wsi Letnica
Radny Gminy Świdnica
2_2021
Wykonania inwestycji drogowych:
1 na drodze nr 1178F na odcinku Świdnica- Letnica
2 kontynuacja budowy chodnika w pasie drogi nr 118F;
3 Odwodnienia drogi nr 1181F w m. Letnica;
4 Przebudowy drogi nr 1181F od skrzyżowania z drogą nr 1181F w kierunku Buchałowa.
 
26.01.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   Odpowiedź
26 Mieszkanka Województwa Śląskiego 3_2021 Petycja dotyczy usprawnienia orzekania o niepełnosprawności 12.05.2021 Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach – petycja zgodnie z właściwością została przekazana do Miasta Zielona Góra   Pismo z dnia 19.05.2021 r.
27 Mieszkańcy ul. Słowackiego i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim 4_2021 Petycja mieszkańców ul. Słowackiego
i przyległych w Nowogrodzie Bobrzańskim
o pilną, konieczną i niezbędną interwencję
w celu natychmiastowego poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszych (…).
23.07.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   Odpowiedź
28 Mieszkańcy ulicy Piaskowej w Sulechowie 5_2021 Petycja w sprawie wyznaczenia i realizacji na ul. Piaskowej w Sulechowie (na odcinku od Zespołu Szkół do Ronda Powstańców Wlkp) dodatkowego przejścia dla pieszych. 04.08.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   Odpowiedź
29 Mieszkańcy sołectwa Podlegórz 6_2021 Petycja w sprawie poszerzenia oraz wyremontowania drogi powiatowej nr 1198F na odcinku Radowice - Podlegórz 13.09.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.   Odpowiedź
30 Petycja Fundacji Rozwoju Holistycznego 7_2021 Petycja w sprawie uwzględnienia w  budżecie powiatu na przyszły rok wydarzeń mających na celu edukację oraz promowanie aktywności obywatelskich i postaw proekologicznych wśród młodzieży 30.09.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
31 Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych 8_2021 Petycja w sprawie uwzględnienia w środkach budżetowych na najbliższy rok kwestię finansowania działalności organizacji seniorskich, kół gospodyń wiejskich i seniorskich grup nieformalnych 25.11.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
32 Federacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych 9_2021 Petycja w sprawie opracowania i wdrożenia przez władze powiatu Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej. 25.11.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
33 Fundacja im. Nikoli Tesli 10_2021 Aktów prawa miejscowego np. w sytuacjach kryzysowych (Stan Kryzysowy- obostrzenia sanitarne w czasie pandemii). 27.12.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
34 Mieszkańcy miejscowości Płoty gmina Czerwieńsk 11_2021 Przebiegu projektowanej „obwodnicy zachodniej Zielonej Góry” na odcinku skrzyżowania z drogą DW280. 30.12.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2021  roku zostały wniesionych 11 petycji. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
35 Mieszkańcy Osiedla Przylep Park oraz Dzielnicy Przylep
w Zielonej Górze
1_2022 Petycja w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Zielonej Góry 23.02.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
36 Mieszkańcy Głuchowa i Borek w Gminie Trzebiechów 2_2022 Petycja w sprawie stanu drogi powiatowej nr 1199F 29.04.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
37 Mieszkańcy Gminy Zabór, Bojadła oraz okolicznych miejscowości 3_2022
Petycja w sprawie przedłużenia przeprawy mostowej Milsko – Przewóz
19.10.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
38
Fundacja Lubuskich Organizacji Pozarządowych
4_2022 Petycja dotycząca kwestii zachowania w lesie i przeciwdziałania wzrostowi pożarów lubuskich lasów 20.10.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
39 Mieszkaniec województwa małopolskiego 5_2022 Petycja w sprawie wolności i głosu i swobody wypowiedzi poprzez media w publikatorach 26.10.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
40 Stowarzyszenie Rozwoju i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Regionu Przyjaźni Podmoklom 6_2022 Petycja w sprawie wykonania nowej nawierzchni drogi w Podmoklach Małych nr 1193F 28.12.2022 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2022  roku zostało wniesionych 6 petycji. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
41 Mieszkaniec województwa śląskiego 1_2023 Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności 22.02.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
42 Mieszkaniec Nowej Soli 2_2023 Petycja w sprawie remontu drogi należącej do pow. Nowosolskiego i Zielonogórskiego na odcinku Buczków - Pyrnik 16.02.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
43 Zielone Lubuskie 3_2023 Petycja w sprawie wpisania do Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi kwestii ochrony środowiska jako jednego z zadań priorytetowych w 2024 roku oraz zabezpieczenia w budżecie na 2024 rok środków na promowanie wiedzy i działań w zakresie ochrony jezior przed wysychaniem 29.11.2023 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   Odpowiedź
Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( t. j. Dz. U. z 2018 r. 870) informuję, iż w 2023  roku zostały wniesione 3 petycje. Przedmiot oraz sposób załatwienia spraw został opisany w formie zamieszczonych powyżej skanów dokumentów.
44 Mieszkańcy Dobroszowa Małego 1_2024 Petycja w sprawie remontu drogi w Dobroszowie Małym 02.01.2024 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji opinia zarządu dróg Odpowiedź
45
 
 
Mieszkańcy wsi Kije 
 
 
2_2024 Petycja w remontu drogi ulic Malinowej i Truskawkowej we wsi Kije  27.02.2024 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji
opinia zarządu dróg Odpowiedź
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator Systemu
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Seremak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-22 11:54:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-22 11:54:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-24 12:19:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5530 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »