ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-18 2019-04-02 09:00:00 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75. ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 134 KiB)
 • Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 46.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 52.9 KiB)
 • Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 50.5 KiB)
 • Wzór umowy w sprawie zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ (DOCX, 94 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ. (DOCX, 41.3 KiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 6 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do SIWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 9 do SIWZ (ZIP, 836 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 10 do SIWZ (DOCX, 43.7 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych - zał. nr 11 do SIWZ (DOCX, 46.5 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - zał. nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu