ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-20 2019-03-07 09:00:00 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul.Armii Krajowej 75 ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 132.3 KiB)
 • Formularz oferty - załacznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 46.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załacznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 50.3 KiB)
 • Wzór umowy w sprawie zamówienia - załćznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 93.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 41.1 KiB)
 • Projekt wykonawczy - załącznik nr 6 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Projekt budowlany - załacznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (ZIP, 836 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 43.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ (DOCX, 46.4 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych - załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu