ˆ

Kodeks Etyki Radnych

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kodeks etyki radnych Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 grudnia 2009r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-10-13 14:49:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

KODEKS ETYKI RADNEGO POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
 
PREAMBUŁA
Kodeks Etyki Radnego Powiatu Zielonogórskiego precyzuje wartości i standardy zachowań radnego powiatu, który jest przedstawicielem władzy lokalnej, jaką jest Powiat Zielonogórski. Radny posiada legitymację społeczności oraz pełni funkcje społeczne, wymagające od niego wysokich standardów zachowań. W dalszej części Kodeksu zebrano w postaci katalogu zasady, które winny być stosowane przez każdego radnego oraz standardowe zachowania jakich mają prawo oczekiwać od niego mieszkańcy wspólnoty samorządowej Powiatu Zielonogórskiego.
 
ZASADY POSTĘPOWANIA RADNEGO
Artykuł 1
§ 1. 1. Radny Powiatu Zielonogórskiego służy państwu, społecznościom lokalnym, przestrzega porządku prawnego i wykonuje powierzone zadania publiczne związane z pełnieniem służby publicznej.
2. Radny Powiatu Zielonogórskiego zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu wspólnoty samorządowej oraz  interesu obywateli. W szczególności powinien działać zgodnie z zasadami:
 1. praworządności
 2. bezstronności i bezinteresowności
 3. obiektywności
 4. uczciwości i rzetelności
 5. odpowiedzialności
 6. jawności
 7. dbałości o interes publiczny
 8. godnego zachowania przy wykonywaniu funkcji radnego
 9. uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami.
 
WYKONYWANIE FUNKCJI RADNEGO
§ 2. Radny Powiatu Zielonogórskiego pełni funkcję w ramach prawa i działa zgodnie
z prawem, respektuje konstytucyjną zasadę podziału władzy i nie ingeruje
w kompetencje organu wykonawczego powiatu.
§ 3. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od Radnego Powiatu Zielonogórskiego poszanowania Konstytucji i istniejącego porządku prawnego oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty.
 
§ 4. Radny Powiatu Zielonogórskiego:
 • działa bezstronnie i bezinteresownie;
 • nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty;
 • nie podejmuje prac, ani zajęć kolidujących z funkcją radnego;
 • nie podejmuje arbitralnych rozstrzygnięć, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację obywateli;
 • powstrzymuje się od wszelkich form faworyzowania jakichkolwiek grup interesów;
 • kieruje się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych, ani osobistych (w czasie kadencji, ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji;
 • nie działa w prywatnym interesie osób lub grup osób.
§ 5. Radny Powiatu Zielonogórskiego:
 • dba, by nie doszło do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym;
 • korzysta z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone mocą przepisów prawa;
 • nie angażuje się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji, lub wpływają negatywnie na obiektywność podejmowanych rozstrzygnięć.
§ 6.. Radny Powiatu Zielonogórskiego:
 • rzetelnie i sumiennie wykonuje nałożone na niego funkcje, z szacunkiem dla innych i poczuciem własnej godności;
 • nie ulega żadnym naciskom;
 • nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości;
 • nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
§ 7. Radny Powiatu Zielonogórskiego jest odpowiedzialny przed całą społecznością lokalną w zakresie sprawowanej funkcji publicznej, w tym w szczególności:
 1. ponosi odpowiedzialność za rozstrzygnięcia i działania, nie unikając trudnych rozstrzygnięć;
 2. zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej;
 3. w sprawach majątkowych i finansowych winien wykazywać należytą staranność i gospodarność;
 4. składa informacje ze swojej działalności zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w statucie powiatu;
 5. respektuje zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach prawa
  w związku z pełnieniem funkcji radnego.
§ 8. Radny Powiatu Zielonogórskiego:
 • udziela obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz wspólnoty samorządowej, którą reprezentuje;
 • bierze udział w spotkaniach z mieszkańcami wspólnot lokalnych;
 • udziela rzetelnych, uczciwych i dokładnych informacji o pełnionej funkcji przedstawicielom mediów;
 • nie ujawnia informacji poufnych, ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.
§ 9. Radny Powiatu Zielonogórskiego zobowiązany jest do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia jego funkcji oraz nie podejmuje działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego Kodeksu.
§ 10. Radny Powiatu Zielonogórskiego podnosi swoje kwalifikacje związane
z wykonywaniem zadań publicznych dotyczących zakresu działania samorządu powiatowego poprzez udział w szkoleniach proceduralnych po wyborach oraz szkoleniach i kursach tematycznych dla radnych przynajmniej raz w roku. 
§ 11. Radny Powiatu Zielonogórskiego w kontaktach z obywatelami zachowuje się:
 • uprzejmie
 • jest pomocny i życzliwy
 • dba o dobre stosunki międzyludzkie
 • cechuje go wysoka kultura osobista w miejscu pracy i poza nim.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 12. Radny Powiatu Zielonogórskiego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niniejszego Kodeksu i kierowania się jego zasadami.
§ 13. Przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego upowszechnia treści zawarte w niniejszym Kodeksie wśród radnych, społeczności lokalnej oraz mediów, celem propagowania zawartych w nim zasad i wartości.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Systemu Data wytworzenia informacji: 2015-10-13 14:45:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Systemu Data wprowadzenia do BIP 2015-10-13 14:49:45
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-10-13 14:49:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-10-13 14:59:09
Artykuł był wyświetlony: 3381 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu