ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-03-05 2019-03-13 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 125.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 47.2 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zad. nr 1 (DOCX, 70.3 KiB)
 • Zał. nr 2A do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zad. nr 2 (DOCX, 90.2 KiB)
 • Zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (DOCX, 52.4 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 50.3 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia (DOCX, 68.5 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o przynależnosci lub braku przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 41 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 43.9 KiB)
 • Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz dostaw (DOCX, 55.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 434.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 270.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 835.6 KiB)
2 2019-02-20 2019-03-07 09:00:00 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul.Armii Krajowej 75 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 132.3 KiB)
 • Formularz oferty - załacznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 46.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załacznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 50.3 KiB)
 • Wzór umowy w sprawie zamówienia - załćznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 93.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 41.1 KiB)
 • Projekt wykonawczy - załącznik nr 6 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Projekt budowlany - załacznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Przedmiar robót - załącznik nr 9 do SIWZ (ZIP, 836 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 10 do SIWZ (DOCX, 43.9 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych - załącznik nr 11 do SIWZ (DOCX, 46.4 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych - załacznik nr 12 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 233.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 271.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 245.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
3 2019-02-04 2019-02-19 09:00:00 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 75 unieważniony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 133.5 KiB)
 • Formularz oferty- zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 46.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 50.3 KiB)
 • Wzór umowy w sprawie zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 359.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynalezności bądź braku przynalezności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 41.1 KiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 6 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Idbioru Robót - zal.nr 8 do SIWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 9 do SIWZ (ZIP, 836 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 10 do SIWZ (DOCX, 43.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych - zał. nr 11 do SIWZ (DOCX, 46.4 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - zał. nr 12 do SIWZ (DOCX, 47.6 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych - zał. nr 13 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 663.8 KiB)
4 2018-11-27 2018-12-05 09:00:00 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 63.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny (XLSX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 139.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 17.5 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 213.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 440.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 250.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 492 KiB)
5 2018-11-27 2018-12-05 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 97.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 57.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 (PDF, 730.1 KiB)
 • Załącznik nr 2A do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 (PDF, 895.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 181.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 50.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 53.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 483.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i 2 (PDF, 484.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 541.6 KiB)
6 2018-11-06 2018-11-19 09:00:00 Dostawa maszyn, sprzętów i materiałów biurowych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz przyrządów optycznych, na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 101 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. (DOCX, 58.2 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny - załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 907.3 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 230.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. (DOCX, 62.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.9 KiB)
 • Wykaz dostaw - załącznik nr 6 do SIWZ. (DOCX, 55.6 KiB)
 • Zobowiązanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 232.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 577.1 KiB)
 • Zmiania terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 293.1 KiB)
 • Zawiadomienie nr 2 o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 887.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 279.4 KiB)
7 2018-07-11 2018-07-19 09:00:00 „ Dostawa samochodu specjalnego fabrycznie nowego – ambulansu typ „C” z zabudową części medycznej wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie” unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.7 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 366.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 – formularz oferty (DOCX, 19.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia (PDF, 347.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 – wzór umowy (PDF, 163.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 27.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 – oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 – wykaz dostaw (DOCX, 18.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 – zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 15.8 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień oraz zmienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 77.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 143 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 90.8 KiB)
8 2017-11-09 2017-11-17 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 218 KiB)
 • SIWZ (PDF, 480.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 1 (DOCX, 56.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 2 (DOCX, 60.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 3 (DOCX, 61.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 4 (PDF, 642.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 5 - projekt umowy (DOCX, 92.6 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 6 (DOCX, 54.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 412.3 KiB)
9 2017-05-25 2017-06-02 10:00:00 Dostawa mebli na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie unieważniony
 • Ogłoszenie_CKZiU_042_Z_5_2017 (PDF, 94.3 KiB)
 • SIWZ_meble_CKZiU_042_Z_5_2017 (PDF, 132.1 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 1 (DOCX, 57 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 2 (DOCX, 60.9 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 3 (DOCX, 61.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 4 (PDF, 157.1 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 5 - projekt umowy (PDF, 94.7 KiB)
 • SIWZ - dostawa mebli - załącznik nr 6 (PDF, 81.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 59 KiB)
10 2017-05-25 2017-06-02 10:00:00 Dostawa sprzętu komputerowego na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie” unieważniony
 • Ogłoszenie_CKZiU_042_Z_3_2017 (PDF, 106.6 KiB)
 • SIWZ_komputery_CKZiU_042_Z_3_2017 (PDF, 150.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 1 (DOCX, 56.9 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 2 (DOCX, 60.9 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 3 (DOCX, 61.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 4 (PDF, 220 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 5 - projekt umowy (PDF, 94.4 KiB)
 • SIWZ - dostawa komputerów - załącznik nr 6 (PDF, 81.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.4 KiB)
 • Odpowiedzi na wnioski o wyjasnienie SIWZ (PDF, 205.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 60.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 59.9 KiB)
11 2017-05-25 2017-06-02 10:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie unieważniony
 • Ogłoszenie_CKZiU_042_Z_4_2017 (PDF, 106.4 KiB)
 • SIWZ_pomoce_dydaktyczne_CKZiU_042_Z_4_2017 (PDF, 149.8 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 1 (DOCX, 57 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 2 (DOCX, 60.9 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 3 (DOCX, 61.7 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 4 (PDF, 232.9 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 5 - projekt umowy (PDF, 94.5 KiB)
 • SIWZ - dostawa pomocy dydaktycznych - załącznik nr 6 (PDF, 81.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 42.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 38.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 49.4 KiB)
12 2017-05-12 2017-05-22 09:00:00 Festiwal zawodów- warsztaty wyjazdowe z wizytą u pracodawcy unieważniony
 • SIWZ_ Festiwal zawodów (DOCX, 102.8 KiB)
 • Zal_1_do_SIWZ_Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki (DOCX, 84.5 KiB)
 • Zal_2_do_SIWZ_Oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy (DOCX, 87.3 KiB)
 • Zal_3_do_SIWZ_Formularz_oferty_cz._I (DOCX, 85.3 KiB)
 • Zal_4_opis przedmiotu zamówienia - festiwal zawodow-wycieczki (DOCX, 74 KiB)
 • Zal_5_projekt umowy - festiwal zawodów (DOCX, 90.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 645.7 KiB)
13 2013-06-04 2013-06-12 13:36:00 PCPR 1/2013 Ośmiodniowe spotkanie edukacyjno - integracyjne dla rodzin zastępczych unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 77.7 KiB)
 • ogłoszenie (DOCX, 96.6 KiB)
 • siwz (PDF, 1.3 MiB)
 • siwz (DOCX, 159.4 KiB)
 • wyjasnienia (PDF, 607.4 KiB)
 • wyjasnienia (DOCX, 80.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 45.3 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (DOCX, 88.6 KiB)
 • zmiana siwz (PDF, 1.2 MiB)
 • zmiana siwz (DOCX, 159.9 KiB)
 • informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 310.8 KiB)
 • uniewaznienie postepowania (PDF, 177.8 KiB)
14 2013-04-03 2013-04-11 11:54:00 PE.273.7.2013 Wybór koordynatora projektu i asystenta koordynatora ds. zagranicznych. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 405.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 203.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 163.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 203 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 162.9 KiB)
 • Załącznik nr 3a do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 265.7 KiB)
 • Załącznik nr 3b do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 228.8 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 235.1 KiB)
 • Załącznik nr 4a do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 163.2 KiB)
 • Załącznik nr 4b do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 235.9 KiB)
 • Załącznik nr 4b do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 163.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 209.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 162.8 KiB)
 • Załącznik nr 5a do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 227.1 KiB)
 • Załącznik nr 5a do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 161.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 440.6 KiB)
 • Załącznik 7a do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 275.9 KiB)
 • Załącznik 7a do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 162.9 KiB)
 • Załącznik 7b do SIWZ PE.273.7.2013 (PDF, 275.9 KiB)
 • Załącznik 7b do SIWZ PE.273.7.2013 (DOCX, 162.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 314.8 KiB)
15 2012-08-22 2012-09-03 08:18:00 PE.273.12.2012 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej w 2012 roku unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ PE.273.12.2012 (PDF, 219.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ PE.273.12.2012 (PDF, 150.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ PE.273.12.2012 (PDF, 149.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ PE.273.12.2012 (PDF, 130.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ PE.273.12.2012 (PDF, 117.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ PE.273.12.2012 (PDF, 162.2 KiB)
 • Załącznik Nr 6 do SIWZ PE.273.12.2012Wzór umowy (PDF, 132.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 294.4 KiB)
16 2012-03-19 2012-05-07 09:00:00 PE.273.5.2012 Usługa udzielenia kredytu unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 3.2 MiB)
 • SIWZ PE.273.5.2012 (PDF, 299 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ PE.273.5.2012 (PDF, 150.2 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ PE.273.5.2012 (PDF, 150 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ PE.273.5.2012 (PDF, 167.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ PE.273.5.2012 (PDF, 202.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 229.6 KiB)
 • Załącznik -tabela zapytań i odpowiedzi (PDF, 1.5 MiB)
 • Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 277.5 KiB)
 • Załącznik-treść zapytania Wykonawcy (PDF, 223.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 324.7 KiB)
17 2011-07-07 2011-07-07 11:21:00 PE.273.1.2011 Usługa udzielenia kredytu unieważniony
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 21.7 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu