ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-30 2018-12-10 09:00:00 „Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania czystości w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 662.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 59.8 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 224.2 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.7 KiB)
 • Zał. Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 27.1 KiB)
 • Zał. nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia docx (PDF, 161.4 KiB)
 • Zał. nr 5 Wzór umowy (PDF, 156.3 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 7 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zał. nr 8 Wykaz usług (DOCX, 18.6 KiB)
 • Pytania nr 1 (PDF, 277 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 (PDF, 72.8 KiB)
 • Pytania nr 2 (PDF, 337.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ nr 2 (PDF, 84.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 160.5 KiB)
2 2018-11-27 2018-12-05 09:00:00 Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 63.5 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 21 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny (XLSX, 19.7 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 139.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 26.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 15.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz dostaw (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 17.5 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 213.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 440.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 250.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 492 KiB)
3 2018-11-27 2018-12-05 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.6 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 97.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX, 57.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 (PDF, 730.1 KiB)
 • Załącznik nr 2A do SIWZ - Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 (PDF, 895.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy (PDF, 181.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 62.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOCX, 50.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia (DOCX, 53.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 483.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 1 i 2 (PDF, 484.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 541.6 KiB)
4 2018-11-19 2018-11-27 09:00:00 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Powiatu Zielonogórskiego w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 703.2 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 322.3 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postępowaniu (DOCX, 25.5 KiB)
 • Zał. nr 2 do SIWZ Oświadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia (DOCX, 27.3 KiB)
 • Zał. Nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy (DOCX, 27.4 KiB)
 • Zał. nr 3a do SIWZ Formularz cenowy (XLS, 39 KiB)
 • Zał. Nr 4 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 225.9 KiB)
 • Zał. nr 5 do SIWZ Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (DOCX, 16.8 KiB)
 • Zał. nr 6 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.9 KiB)
 • Zał. nr 7 Wykaz usług (DOCX, 18.6 KiB)
 • Treść pytań Wykonawcy (PDF, 112.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 187.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 168.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 108 KiB)
5 2018-11-06 2018-11-19 09:00:00 Dostawa maszyn, sprzętów i materiałów biurowych, pakietów oprogramowania i systemów informatycznych oraz przyrządów optycznych, na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 101 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. (DOCX, 58.2 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny - załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 907.3 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 230.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postepowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ. (DOCX, 62.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.9 KiB)
 • Wykaz dostaw - załącznik nr 6 do SIWZ. (DOCX, 55.6 KiB)
 • Zobowiązanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 232.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 577.1 KiB)
 • Zmiania terminu składania i otwarcia ofert (PDF, 293.1 KiB)
 • Zawiadomienie nr 2 o udzieleniu wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 887.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 276.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 279.4 KiB)
6 2018-11-06 2018-11-15 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.5 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 97.5 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 57.3 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (DOCX, 63.8 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 - załącznik nr 2A do SIWZ (DOCX, 282.2 KiB)
 • Wzór umowy - załącznik nr 3 do SIWZ (DOCX, 56.9 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 62.7 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.6 KiB)
 • Zobowiązanie do dyspozycji Wykonwcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień treści SIWZ (PDF, 1014.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 515.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1 i 2 (PDF, 1.2 MiB)
7 2018-10-10 2018-10-18 09:00:00 Dostawa pomocy dydaktycznych na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 2.8 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 97.6 KiB)
 • Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ (DOCX, 58.3 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 701.7 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 2 - Załącznik nr 2A do SIWZ (PDF, 875.2 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 3 - Załącznik nr 2B do SIWZ (PDF, 666.8 KiB)
 • Formularz cenowo-techniczny dla zadania nr 4 - Załącznik nr 2C do SIWZ (PDF, 863.2 KiB)
 • Wzory umów - Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 203.1 KiB)
 • Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 4 do SIWZ (DOCX, 62.7 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SIWZ (DOCX, 50.6 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - Załącznik nr 6 do SIWZ (DOCX, 53.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 775.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 4 (PDF, 272.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania nr 3 (PDF, 291.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr1 i 2 (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu