ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-02-04 2019-02-19 09:00:00 Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 75 w toku
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (DOCX, 133.5 KiB)
 • Formularz oferty- zał. nr 1 do SIWZ (DOCX, 46.6 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - zał. nr 2 do SIWZ (DOCX, 52.5 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu - zał. nr 3 do SIWZ (DOCX, 50.3 KiB)
 • Wzór umowy w sprawie zamówienia - zał. nr 4 do SIWZ (PDF, 359.8 KiB)
 • Oświadczenie Wykonawcy o przynalezności bądź braku przynalezności do grupy kapitałowej - zał. nr 5 do SIWZ (DOCX, 41.1 KiB)
 • Projekt wykonawczy - zał. nr 6 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Projekt budowlany - zał. nr 7 do SIWZ (ZIP, 7.5 MiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Idbioru Robót - zal.nr 8 do SIWZ (ZIP, 1 MiB)
 • Przedmiar robót - zał. nr 9 do SIWZ (ZIP, 836 KiB)
 • Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 10 do SIWZ (DOCX, 43.8 KiB)
 • Wykaz robót budowlanych - zał. nr 11 do SIWZ (DOCX, 46.4 KiB)
 • Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - zał. nr 12 do SIWZ (DOCX, 47.6 KiB)
 • Decyzja Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie udzielenia pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych - zał. nr 13 do SIWZ (PDF, 2.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 239 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 239.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 663.8 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu