ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 19/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Przytok

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-10-05

Ogłoszono dnia: 2018-10-05 przez Grażyna Płońska

Termin składania dokumentów: 2018-10-26 15:00:00

Nr ogłoszenia: 19/2018

Zlecający: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Głównym księgowym może być osoba, która:
     - spełnia jeden z poniższych warunków:
a)  ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,
b)  ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,
c)  jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d)  posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
     - cieszy się nieposzlakowaną opinią,
     - jest obywatelem polskim ,
     - ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
     - nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
b. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
     b) znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości,
     c) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
     d) ogólna znajomość ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (VAT),
     e) znajomość rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
     f) znajomość przepisów płacowych i ZUS,
     g) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych,
     h) znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo – księgowych, płacowych, ZUS-owskich,
     i) preferowane doświadczenie w pracy w księgowości administracji publicznej i znajomość programów firmy VULCAN.

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach
     publicznych a w szczególności:
    - prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej,
    - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
    - opracowanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych,
    - kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.
    - dokonywanie wstępnej kontroli:
    a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
    b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
   - sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, bilansów, zestawień i analiz oraz ich terminowe przekazywanie,
   - obsługa bankowa jednostki (realizacja płatności oraz odprowadzanie składek ZUS i  podatków),
   - prowadzenie ewidencji i rozliczeń podatkowych (VAT, nieruchomości itp.)
   - wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestru VAT oraz przekazywanie informacji w tym zakresie do organu prowadzącego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

- wymiar czasu pracy – 1 etat
- rozpoczęcie pracy - od 01.11.2018 r.
- miejsce pracy – w budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku na parterze, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, w pomieszczeniu niedostosowanym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,
- rodzaj pracy – praca biurowa przy komputerze, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności.
- praca na stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
   b) CV ze szczegółowym opisem przebiegu praktyki zawodowej i opisem zakresu wykonywanych dotychczas obowiązków i posiadanych uprawnień,
   c) kwestionariusz osobowy,
   d) oświadczenie o niekaralności,
   e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
   f) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
   g) kserokopie innych dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
   h) kserokopie dokumentu (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
   i) aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może być zatrudniony na stanowisku głównego księgowego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-10-26 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty (w zamkniętej kopercie) należy składać osobiście w siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, ul. Pałacowa 1 lub pocztą na adres: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Przytoku, Przytok, ul. Pałacowa 1, 66-003 Zabór z dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do dnia 26.10.2018r. do godz.15:00 włącznie (liczy się data wpływu do sekretariatu szkoły).

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Przytoku, ul. Pałacowa 1 dniu 29.10.2018 r. o godz. 12:00.
 
Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Złożonych ofert nie odsyła się. Można je odebrać w ciągu 10 dni od opublikowania informacji o wynikach naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.
 
Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze oraz na tablicy informacyjnej w placówce w terminie do dnia 30.10.2018 r.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 68 327 44 10.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Płońska Data wytworzenia informacji: 2018-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Płońska Data wprowadzenia do BIP 2018-10-05 10:56:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-05 10:57:51
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-05 10:57:50
Artykuł był wyświetlony: 358 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu