ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Miejsce pracy: ZIELONA GÓRA UL.PODGÓRNA 5

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Organizacyjny

Data udostępnienia: 2018-03-09

Ogłoszono dnia: 2018-03-09 przez Elzbieta Marciniak

Termin składania dokumentów: 2018-03-20 15:30:00

Nr ogłoszenia: 5/2018

Zlecający: Starosta Zielonogórski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie: wyższe,
 • doświadczenie zawodowe - dwa lata stażu pracy,
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy kodeks cywilny w zakresie umów cywilnoprawnych oraz zobowiązań,
 • predyspozycje osobowościowe - sumienność, obowiązkowość, dokładność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywane  prace, rzetelność i staranność ,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Określanie rodzaju i ustalanie trybu zamówienia publicznego.
 2. Organizowanie i prowadzenie zamówień publicznych w ramach ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie:
 • oszacowania wartości zamówienia,
 • sporządzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami w tym wzoru umowy,
 • sporządzenia ogłoszenia o przetargu,
 • zamieszczania ogłoszenia o przetargu w BZP, Dzienniku Urzędowym UE, BIP,
 • udzielania wyjaśnień do specyfikacji,
 • oceny złożonych ofert,
 • przygotowania i rozstrzygnięcia postępowania,
 • poinformowania wykonawców o rozstrzygniętym postępowaniu,
 • przygotowania umowy zgodnie ze wzorem,
 • ogłoszenia o zawarciu umowy,
 • zamieszczanie  ogłoszenia o zawarciu umowy w BZP, Dzienniku Urzędowym UE, BIP,
 • sporządzenia protokołu wraz z załącznikami w sprawie udzielenia zamówienia.
 1. Organizowanie i prowadzenie postępowań w ramach Zarządzenia Starosty o wydatkowaniu środków publicznych.
 2. Współpraca z wydziałami oraz jednostkami organizacyjnymi powiatu w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentów niezbędnych do postępowania o zamówienie publiczne.
 3. Prowadzenie monitoringu depozytów stałych, wadiów i zabezpieczenie należycie wykonanej umowy.
 4. Udział w nadzorze realizacji inwestycji lub remontów oraz innych umów z wybranym wykonawcą.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w wymiarze 1 etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.  Praca odbywa się w pomieszczeniach biurowych, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika z innymi ludźmi są częste i intensywne.  Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami.  Zgodnie z art. 16 ust 2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902)  pierwsza umowa o pracę jest zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-20 15:30:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 w terminie do dnia 20 marca 2018 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym”.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data  wpływu.
 3. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko „Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

VII. Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego,
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (www.bip.powiat-zielonogorski.pl),
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Elzbieta Marciniak Data wytworzenia informacji: 2018-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elzbieta Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-09 13:31:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-03-09 13:32:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-19 08:50:50
Artykuł był wyświetlony: 653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu