ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 4/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Przytok

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-02-26

Ogłoszono dnia: 2018-02-26 przez Grażyna Płońska

Termin składania dokumentów: 2018-03-23 15:00:00

Nr ogłoszenia: 4/2018

Zlecający: Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Przytoku

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego,
5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości.
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów.
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
b. Wymagania dodatkowe:
1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej.
2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości.
3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym    znajomość obsługi programów księgowych oraz Word i Excel.
4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole.
5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków placówki.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki.
4. Opracowywanie budżetu i sprawozdawczości w tym zakresie, dokonywanie wstępnej kontroli, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5. Nadzorowanie dyscypliny finansów publicznych.
6. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia w programie Vulcan.
7.Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca wykonywana w biurze w budynku MOS, przy komputerze.

V. Wymagane dokumenty:

- uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
- życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy,
- potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie  wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm),
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2016r. Nr 101, poz. 922 ) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-03-23 15:00:00
b. Sposób:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  23.03 2018r. w godz. 8.00  do 15.00 w sekretariacie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii  im. Ireny Sendlerowej w Przytoku, ul. Pałacowa 1, Przytok, 66-003 Zabór.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs  na stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Po upływie terminu do złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie BIP  Powiatu Zielonogórskiego(bip.powiat-zielonogorski.pl). Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora MOS w Przytoku.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Uwaga! Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
Oferty, które nie będą składane w zamkniętych kopertach zaadresowanych na jednostkę z dopiskiem o treści określonej w ogłoszeniu o naborze lub oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych zostaną zniszczone.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Grażyna Płońska Data wytworzenia informacji: 2018-02-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Grażyna Płońska Data wprowadzenia do BIP 2018-02-26 15:02:50
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 15:05:08
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-26 15:05:08
Artykuł był wyświetlony: 500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu