ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 10/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor w Wydziale Komunikacji

Miejsce pracy: ZIELONA GÓRA UL.PODGÓRNA 5

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Komunikacji

Data udostępnienia: 2017-10-12

Ogłoszono dnia: 2017-10-12 przez Elżbieta Marciniak

Termin składania dokumentów: 2017-10-23 16:00:00

Nr ogłoszenia: 10/2017

Zlecający: Starosta Zielonogórski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie: wyższe,
 • znajomość pakietu office, doświadczenie w obsłudze interesantów i w pracy w zespole.
b. Wymagania dodatkowe:
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywane  prace, rzetelność i staranność ,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • znajomość przepisów dotyczących wydawania praw jazdy oraz zatrzymania, cofania, przywracania i zwrotu uprawnień do kierowania pojazdami: przepisów ustawy o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 978), ustawy Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz 128) oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz wybranych zagadnień ustawy o pracownikach samorządowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Załatwianie spraw związanych z wydawaniem praw jazdy.
 2. Wydawanie Profili Kandydata na Kierowcę.
 3. Przygotowywanie międzynarodowych praw jazdy.
 4. Elektroniczne wysyłanie zamówień na prawo jazdy do PWPW w Warszawie.
 5. Zakładanie, prowadzenie, wysyłka i pozyskiwanie akt kierowców.
 6. Prowadzenie ewidencji kierowców wszystkich kategorii i uprawnionych kierujących w grupach: wydanych, przybyłych, byłych i zatrzymanych.
 7. Przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie miejsca zamieszkania oraz oświadczeń o utracie prawa jazdy
  i przygotowanie zamówień na wykonanie wtórnika prawa jazdy.
 8. Przygotowanie skierowań dla kierowców do poddania się badaniom lekarskim i psychologicznym w przypadku zastrzeżeń co do stanu ich zdrowia.
 9. Przygotowanie skierowań dla kierowców na egzamin sprawdzający w przypadkach określonych w ustawie o kierujących pojazdami.
 10. Przygotowanie skierowań na kurs reedukacyjny oraz na badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców w przypadkach określonych w ustawie o kierujących pojazdami.
 11. Przygotowywanie decyzji w sprawach związanych z zatrzymaniem, cofnięciem, zwrotem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami.
 12. Przygotowywanie decyzji i zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.
 13. Przygotowywanie legitymacji oraz decyzji o wpisie, wykreśleniu i cofnięciu uprawnień instruktorom nauki jazdy.
 14. Prowadzenie poczty Wydziału Komunikacji z zakresu wydawania praw jazdy.
 15. Przestrzeganie uiszczenia przez interesantów odpowiednich opłat skarbowych i ewidencyjnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.  Praca odbywa się
w pomieszczeniach biurowych, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika
z innymi ludźmi są częste i intensywne.  Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami.  Zgodnie z art. 16 ust 2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902)  pierwsza umowa o pracę jest zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kopia dowodu osobistego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-23 16:00:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 w terminie do dnia 23 października 2017 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji”.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data  wpływu.
 3. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko „Podinspektora w Wydziale Komunikacji” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

VII. Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani
  o terminie postępowania sprawdzającego,
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej
  w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (www.bip.powiat-zielonogorski.pl),
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 13:31:28
Wprowadził informację do BIP: Elżbieta Marciniak Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 13:33:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-27 11:38:36
Artykuł był wyświetlony: 1049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu