ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Geodeta w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami

Miejsce pracy: Sulechów

Wymiar etatu: pełen etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Geodezji i Gospodarki Gruntami

Data udostępnienia: 2017-10-09

Ogłoszono dnia: 2017-10-09 przez Elżbieta Marciniak

Termin składania dokumentów: 2017-10-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 9/2017

Zlecający: Starosta Zielonogórski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie: wyższe geodezyjne,
 • Obligatoryjne uprawnienia - zgodne z art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2016, poz. 1629 ze zm.).
 • Doświadczenie zawodowe - dwa lata pracy,
 • Predyspozycje osobowościowe - sumienność, obowiązkowość, dokładność, bezkonfliktowość, umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętności zawodowe - znajomość przepisów dotyczących geodezji i kartografii, ewidencji gruntów i budynków, organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wybranych zagadnień ustawy o pracownikach samorządowych oraz znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257).
b. Wymagania dodatkowe:
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • obowiązkowość,
 • odpowiedzialność za wykonywane  prace, rzetelność i staranność ,
 • umiejętność kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji w powierzonym zakresie,
 • umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynacja prac nad projektem e-geodezja.
 2. Prowadzenie spraw z zakresu gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, obsługi wpływających zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych, zamówień na materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz sprzedaży zamówionych materiałów, w tym:
 3. Wystawianie i podpisywanie licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty z tytułu udostępnienia materiałów zasobu oraz za czynności określone odpowiednio w art. 40c i art. 40e ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku PGiK.
 4. Wydawania licencji w zakresie możliwości wykorzystania danych i materiałów wydawanych z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 roku
  w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 roku, poz. 917).
 5. Uzgadniania z wykonawcą listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac.
 6. weryfikowanie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych, wykonanych na podstawie zakresu uprawnień zawodowych, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Pgik, pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
 7. Przyjmowanie, weryfikowanie zbiorów danych i innych materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi
  w geodezji i kartografii.
 8. Uwierzytelniania dokumentów opracowanych przez wykonawców prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, co do zgodności tych dokumentów z danymi zawartymi w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a oraz 1b ustawy Pgik, lub z dokumentacją przekazaną przez tego wykonawcę do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 9. Ewidencjonowanie i segregowanie materiałów i dokumentów włączanych do państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. Sukcesywne wykonywanie prac z zakresu zakładania, uzupełniania i prowadzenia jednolitej ewidencji zbioru materiałów geodezyjno-kartograficznych i udzielanie informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami technicznymi.
 10. Przygotowywanie projektów decyzji w sprawach dotyczących zakresu spraw prowadzonych przez referat PODGiK. Obsługa programu  Microsoft Office Word i Excel w zakresie tworzenia tekstów autorskich projektów dokumentów powstających
  w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami i zestawień.
 11. Współpraca ze stanowiskami prowadzącymi ewidencję gruntów i budynków w zakresie przygotowania danych niezbędnych do podejmowania decyzji wynikających
  z prowadzenia zadań Wydziału.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca w wymiarze pełnego etatu, 40 godzin tygodniowo. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.  Praca odbywa się
w pomieszczeniach biurowych, ma charakter indywidualny, wymaga jednak umiejętnego współdziałania z innymi. Kontakty pracownika
z innymi ludźmi są częste i intensywne.  Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami  i zasadami.  Zgodnie z art. 16 ust 2 Ustawy z dnia 21.11.2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902)  pierwsza umowa o pracę jest zawierana na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzające uzyskany poziom wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzające inne kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
 • oświadczenie o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • kopia dowodu osobistego.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-20 15:00:00
b. Sposób:
 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze ul. Podgórna 5 w terminie do dnia 20 października 2017 r.,
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Geodety w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami”.
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysłania oferty pocztą, decyduje data  wpływu.
 3. Przed podjęciem zatrudnienia w Starostwie Powiatowym wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie
  z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko „Geodety w Wydziale Geodezji
  i Gospodarki Gruntami” dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

VII. Informacje dodatkowe:

 • Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani
  o terminie postępowania sprawdzającego,
 • Informacja o wynikach naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze (www.bip.powiat-zielonogorski.pl),
 • Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego można odebrać w terminie 10 dni po ogłoszeniu informacji o wyborze kandydata. Po upływie 10 dni zostaną komisyjnie zniszczone.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Marciniak Data wytworzenia informacji: 2017-10-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Marciniak Data wprowadzenia do BIP 2017-10-09 11:56:08
Wprowadził informację do BIP: Patryk Mospan Data udostępnienia informacji: 2017-10-09 11:56:56
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-25 13:54:16
Artykuł był wyświetlony: 633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu