ˆ

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku .

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2016-04-20 13:00:44 Informacja ogłoszona dnia 2016-04-20 13:04:10 przez Małgorzata Mach

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 Załącznik
do Uchwały Nr  160 .2016
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 20  kwietnia 2016 r.
 
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2016 roku .
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz  podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.).
 
I.  Rodzaje  zadań  objętych  wsparciem przez   Powiat  Zielonogórski oraz wysokość środków planowanych na realizację tych zadań:
 
1.  zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia –  w szczególności dotyczące następujących przedsięwzięć:
a) promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
b) profilaktyki chorób nowotworowych oraz wsparcia osób dotkniętych chorobą nowotworową.
Wysokość środków planowanych na dofinansowanie ww. zadań: 5.000 zł.
Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie ww. zadań w 2015 roku: 5000 zł.
 
2.  zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej –  w szczególności  dotyczące następujących przedsięwzięć:
  1. propagowania wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,
  2. wspierania organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.
Wysokość środków planowanych na dofinansowanie ww.  zadań: 10.000 zł.
Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie ww. zadań w 2015 roku: 5000 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych, o których mowa w cz. I, przyznawane są  przez  Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, po ich wyłonieniu  w drodze konkursu  ofert, w  trybie  indywidualnych  rozstrzygnięć,  dla których nie stosuje się trybu odwołania.                   2. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie  zadań wymienionych w dziale I określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa o finansach publicznych.
  3. Kwota  dotacji  na  realizację   zadania  nie  może  przekroczyć   80%  rzeczywistych kosztów zadania.
  4. Kwota   dotacji  może  być niższa  niż  wnioskowana  w  ofercie.  W takim przypadku   oferentowi  przysługuje  prawo rezygnacji z   realizacji zadania lub jeśli to jest możliwe – prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.
  5. Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji,  finansowania i  rozliczania dotowanego    zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Powiatem Zielonogórskim.
  6. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego może odmówić przyznania dotacji i podpisania  umowy organizacji wyłonionej  w konkursie w przypadku, gdy, zostanie ujawniony fakt, że  rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną  ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadań:
  1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 czerwca 2016r., a kończy nie później niż 15 grudnia 2016r. Szczegółowe terminy wykonania   zadania określone zostaną w umowie.
  2. Zadanie winno być zrealizowane na rzecz mieszkańców powiatu zielonogórskiego,           
    z zachowaniem najwyższej staranności, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami.
  3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25 ). Druk sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać również ze strony internetowej Powiatu Zielonogórskiego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl/ oraz w Starostwie Powiatowym, ul. Podgórna 5, pokój nr 230 – p. Małgorzata Mach, tel. 68 45 27 509.
 
IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oraz termin dokonywania wyboru ofert.
  1. Analizy formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana, specjalnie do tych celów, przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
2.   Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
     1) oferta jest zgodna z rodzajem zadania , które Powiat zamierza powierzyć do realizacji,
        2) oferta jest zgodna z działalnością statutową oferenta,
        3) oferta wypełniona jest zgodnie z drukiem wniosku i zawiera wszystkie wymagane we wniosku informacje i załączniki.
      3. Oferty zawierające błędy formalne, dotyczące wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 mogą zostać  uzupełnione w ciągu 5 dni od powiadomienia o konieczności ich uzupełnienia.
      4. Oferty, które nie spełniają kryteriów formalnych, nie zostały uzupełnione lub   złożone po terminie – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostają poddane ocenie merytorycznej.
6.  Komisja konkursowa przy ocenie ofert stosuje następujące kryteria :
   1) wartość merytoryczna oferty – 8 pkt.,
2) stopień zgodności realizacji zadania z niniejszym ogłoszeniem – 8 pkt.,
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań zleconych – 6 pkt.,
4) dysponowanie odpowiednią kadrą i bazą niezbędną do realizacji zadania – 7 pkt.,
5) ocena kalkulacji kosztów, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów – 6 pkt.,
6) stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych – 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów – 40.
      7. Po zakończeniu prac komisja konkursowa przedstawia wyniki swojej pracy (w formie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej) Zarządowi Powiatu        Zielonogórskiego, który podejmuje decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji na realizację zadania, w terminie 14 dni od dnia zakończenia prac.
 
V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:
1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 11 maja 2016r. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Druk dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl/ oraz w Starostwie Powiatowym, ul. Podgórna 5, pokój nr 230 – p. Małgorzata Mach, tel. 68 45 27 509.
2. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). Na kopercie powinny znaleźć się następujące dane:
1) nazwa i adres organizacji,
2) nazwa zadania wnioskowanego do konkursu ofert.
   3. Do oferty należy dołączyć:
1)    kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji  (nie dotyczy oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Starostę Powiatu Zielonogórskiego).
2)    dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta*
* tylko  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów, składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru ,
3)    aktualny statut.
    4. Oferty wraz z załącznikami winne być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionych  pełnomocników, zgodnie z zapisami w dokumencie określającym status prawny organizacji pozarządowej.
    5. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem  przez  osoby, o których mowa w ust 4.
    6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Mach Data wytworzenia informacji: 2016-04-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Mach Data wprowadzenia do BIP 2016-04-20 13:00:44
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Mach Data udostępnienia informacji: 2016-04-20 13:04:10
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Mach Data ostatniej zmiany: 2016-04-20 13:09:19
Artykuł był wyświetlony: 939 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu