ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Prowadzenie na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-02-25 10:55:18 Informacja ogłoszona dnia 2019-02-25 11:02:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2024r. zadania publicznego
w zakresie prowadzenia na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
 
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie
od 01.09.2019r. do 31.08.2024r. zadania publicznego w zakresie:

Rodzaj zadania: 

Prowadzenie na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej
typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczonej na realizację zadania od 01.09.2019 r. do 31.12.2019 r. wynosi 193.664,80zł.

W latach 2020-2024 wysokość środków publicznych przeznaczone na realizację zadania będzie ustalona na podstawie uchwały Rady Powiatu Zielonogórskiego.

 Zasady przyznawania dotacji:
 1. Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), prowadzące działalność pożytku publicznego, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie właściwego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października  2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r.,  poz.2057) w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferent powinien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
 4. Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.
 5. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Komisja konkursowa proponuje wysokość kwot dotacji w oparciu o kryteria określone w niniejszym ogłoszeniu, w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacją kosztów jego realizacji.
 7. Dofinansowanie nastąpi w trybie zlecenia realizacji zadania publicznego.
 8. W celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu powiatu może być przyznana tylko jedna dotacja na realizację konkretnej oferty zgłoszonej do konkursu w ramach poszczególnych zadań.
 9. W przypadku zlecania realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, które złożyły ofertę wspólną,w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdego z oferentów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.
 10. Decyzja o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu  postępowania administracyjnego.
 11. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.
 12. Każdy z oferentów w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 13. Informacje o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o odrzuceniu oferty lub udzieleniu dotacji na realizację zadań zostaną zamieszczone w formie wykazu w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze oraz na  stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego.
 14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 15. Upoważnieni przedstawiciele oferenta zobowiązani są do osobistego zgłoszenia się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im Jana Pawła II w Zielonej Górze  w celu podpisania  umowy, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników konkursu.
 16. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji.
 17. Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa w ust. 15.
 18. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków.
 19. Z wykonania zadania objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego  z 24 października  2018 r. w sprawie wzorów oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 r.,  poz.2057). 
 20. Do oferty należy załączyć: 
1) aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatnie 12 miesięcy przed datą ogłoszenia       
     konkursu.
W przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 
 
Termin i warunki realizacji zadań:
Prowadzenie  na terenie Powiatu Zielonogórskiego placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w okresie od 01.09.2019r. do 31.08.2024r.”.
Zadanie będzie realizowane w oparciu o przepisy ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)
 
Termin składania ofert: 
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 18.03.2019 roku o godz. 15.00. Oferty należy składać w zaklejonych, opieczętowanych kopertach w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  im. Jana Pawła II   w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pokój nr 5 z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz nazwy zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:
 1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
a)  niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty,
b)  złożenia oferty po terminie,
c)  złożenia oferty bez wymaganych załączników,
d)  złożenia oferty w niewłaściwy sposób (niezgodny z ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie pocztą, faksem, drogą elektroniczną),
e) złożenia oferty na niewłaściwym formularzu, innym niż określony w ogłoszeniu,
f)  złożenia oferty przez podmiot nieuprawniony,
g) złożenia oferty przez organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem,
h) złożenia oferty zawierającej brak jednoznacznie zdefiniowanego zakresu zadania,
i) złożenia oferty niepodpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnym odpisem Krajowego Rejestru Sądowego lub z innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
 
3. Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Komisja dokonuje oceny oferty pod względem formalnym.
    5. Po przeprowadzeniu oceny formalnej oferty, komisja konkursowa sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne i wykaz ofert niespełniających wymogów formalnych.
    6. Komisja konkursowa po zaopiniowaniu ofert spełniających wymogi formalne przystępuje do ich oceny pod względem merytorycznym. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny ofert przedkłada niezwłocznie Zarządowi Powiatu informację o wynikach prac komisji konkursowej.
    7. Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
    8. Dotacje udzielone z budżetu powiatu wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
    9. Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:
     a) nie zostanie złożona żadna oferta,
     b) żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.
 
Powiat Zielonogórski przeznaczył w roku 2017 i 2018 następujące środki na realizację ww. zadania publicznego: 
 
Nazwa zadania publicznego:
Prowadzenie  placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 20 dzieci
Wysokość dotacji w 2017 r: 744.000,00 zł.
Wysokość dotacji w 2018 r: 744.000,00 zł.
 
Zarząd Powiatu Zielonogórskiego ogłasza nabór do Komisji konkursowej
1. W celu dokonania oceny ofert w otwartym konkursie ofert na  realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci na terenie Powiatu Zielonogórskiego na lata 2019-2024 ogłasza się nabór do komisji konkursowej do oceny ofert dla zadań publicznych. Ogłoszenie o naborze  do komisji konkursowej zostanie zamieszczone na stronie internetowej  Powiatu Zielonogórskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze.
2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu.
3. W skład komisji konkursowej wchodzi do 4 osób z prawem głosu:
1) 1 przedstawiciel Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
2) 1 przedstawiciel wskazany przez organizacje pozarządowe
3) 2 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej  Górze.
 4. W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.
 5. Komisja konkursowa powoływana jest przez Zarząd Powiatu  Zielonogórskiego w drodze uchwały.
 6. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego wybiera do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs ofert.
    7. Kandydaci muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
       a) są obywatelami RP i korzystają w pełni z praw publicznych,
       b) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, biorących udział w konkursie,
   c) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
   d) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10  maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
   e) zgłoszą swoją kandydaturę poprzez złożenie  formularza zgłoszeniowego zgodnie z wzorem zamieszczonym w niniejszym ogłoszeniu, podpisanego i wypełniony przez samego kandydata i podmiot zgłaszający kandydata,
8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów.
9. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 18 marca  2019 roku o godz. 15.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy składać wyłącznie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5, pokój nr 5. 
 
 
Pliki do pobrania:
Formularz  zgłoszeniowy kandydata do prac w komisji konkursowej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Rechtziegel Data wytworzenia informacji: 2019-02-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Rechtziegel Data wprowadzenia do BIP 2019-02-25 10:55:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-02-25 11:02:50
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-25 11:02:50
Artykuł był wyświetlony: 164 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu