ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2019-02-12 15:04:11 Informacja ogłoszona dnia 2019-02-12 15:07:18 przez Małgorzata Mach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Zielonogórskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2019 roku .
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz  podmioty określone
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.).
 
I.  Rodzaje  zadań  objętych  wsparciem przez   Powiat  Zielonogórski oraz wysokość środków planowanych na realizację tych zadań:
 
1.  zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia –  w szczególności dotyczące
 następujących przedsięwzięć:
a) promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
b) wsparcia osób dotkniętych chorobą nowotworową.
Wysokość środków planowanych na dofinansowanie ww. zadań: 5.000 zł.
Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie ww. zadań w 2018 roku: 5 000 zł.
 
2.  zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej –  w szczególności
    dotyczące następujących przedsięwzięć:
a) propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych aktywnych form kultury fizycznej,
b) organizowanie i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i szerszym,
c) aktywne uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych,
Wysokość środków planowanych na dofinansowanie ww.  zadań: 30.000 zł.
Wysokość środków przekazanych na dofinansowanie ww. zadań w 2018 roku: 27.762,66 zł.
 
II. Zasady przyznawania dotacji:
 1. Dotacje celowe na wspieranie zadań publicznych, o których mowa w cz. I, przyznawane są       przez  Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, po ich wyłonieniu  w drodze konkursu  ofert,
  w  trybie  indywidualnych  rozstrzygnięć,  dla których nie stosuje się trybu odwołania.
 2. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie  zadań wymienionych w dziale I określają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawa o finansach publicznych.
 3. Kwota  dotacji  na  realizację   zadania  nie  może  przekroczyć   80%  rzeczywistych kosztów zadania.
 4. Kwota   proponowanej dotacji  może  być niższa  niż  wnioskowana  w  ofercie.  W takim przypadku   oferentowi  przysługuje  prawo rezygnacji z  realizacji zadania lub jeśli to jest możliwe – prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki  realizacji,  finansowania i  rozliczania dotowanego    zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem, a Powiatem Zielonogórskim.
 6. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego może odmówić przyznania dotacji i podpisania  umowy organizacji wyłonionej  w konkursie w przypadku, gdy zostanie ujawniony fakt, że  rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, organizacja utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną  ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
 
III. Terminy i warunki realizacji zadań:
 1. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż  1 kwietnia 2019 r., a kończy nie później niż 15 grudnia 2019 r. Szczegółowe terminy wykonania   zadania określone zostaną w umowie.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 poz. 1300 ).
Druk oferty oraz sprawozdania z realizacji zadania publicznego można pobrać również ze strony internetowej Powiatu Zielonogórskiego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl/ oraz w Starostwie Powiatowym, ul. Podgórna 5, pokój nr 230 – p. Małgorzata Mach, tel. 68 45 27 509.
 
IV. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oraz termin dokonywania wyboru ofert.
1. Analizy formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokonuje komisja konkursowa powołana, specjalnie do tych celów, przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
2. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
     1) jest zgodna z rodzajem zadań  objętych wsparciem,
        2) jest zgodna z działalnością statutową oferenta,
        3) wypełniona jest zgodnie z drukiem wniosku i zawiera wszystkie wymagane we wniosku informacje i załączniki.
3. Oferty zawierające błędy formalne, dotyczące wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 mogą zostać  uzupełnione w ciągu 4 dni od powiadomienia o konieczności ich uzupełnienia.
4. Oferty, które nie spełniają kryteriów formalnych, nie zostały uzupełnione lub   złożone po terminie – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Oferty, które przeszły pozytywnie ocenę formalną, zostają poddane ocenie merytorycznej.
6. Komisja konkursowa przy ocenie ofert stosuje następujące kryteria :
   1) wartość merytoryczna oferty – 5 pkt.,
2) stopień zgodności realizacji zadania z niniejszym ogłoszeniem – 1 pkt.,
3) dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań zleconych – 5 pkt.,
4) dysponowanie odpowiednią kadrą i bazą niezbędną do realizacji zadania – 5 pkt.,
5) ocena kalkulacji kosztów, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów – 5 pkt.,
6) stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych – 5 pkt.
Maksymalna ilość punktów – 26.
7. Po zakończeniu prac komisja konkursowa przedstawia  Zarządowi Powiatu Zielonogórskiego wyniki swoich prac w formie protokołu, który zawiera opinię  w sprawie wyboru bądź odrzucenia oferty. Zarząd Powiatu Zielonogórskiego w terminie 14 dni od zakończenia prac  komisji konkursowej podejmie decyzję o wyborze ofert i udzielenia dotacji.
 
V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:
 1. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 06 marca 2019 r. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań  (Dz. U. z 2016 poz. 1300 ). Druk dostępny jest na stronie internetowej Powiatu Zielonogórskiego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl/      oraz w Starostwie Powiatowym, ul. Podgórna 5, pokój nr 230 – p. Małgorzata Mach, tel. 68 45 27 509.
 2. Oferty wraz załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 lub drogą pocztową (decyduje data wpływu). Na kopercie powinny znaleźć się następujące dane:
     1) nazwa i adres organizacji,
     2) nazwa zadania wnioskowanego do konkursu ofert.
       3. Do oferty należy dołączyć:
     1)  kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji  (nie dotyczy oferentów wpisanych do   ewidencji prowadzonych przez Starostę Zielonogórskiego).
      2)  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta*
      * tylko  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów, składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajoweg   Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru ,
     3)  aktualny statut.
4. Oferty wraz z załącznikami winne być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionych pełnomocników, zgodnie
z zapisami w dokumencie określającym status prawny organizacji pozarządowej.
5. Kserokopie dokumentów załączonych do oferty winny być poświadczone za zgodność z oryginałem  przez  osoby, o których mowa w ust 4.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Mach Data wytworzenia informacji: 2019-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Mach Data wprowadzenia do BIP 2019-02-12 15:04:11
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Mach Data udostępnienia informacji: 2019-02-12 15:07:18
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Mach Data ostatniej zmiany: 2019-02-12 15:13:04
Artykuł był wyświetlony: 138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu