ˆ

Ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora: Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-08-23 14:30:42 Informacja ogłoszona dnia 2017-08-23 14:30:48 przez Małgorzata Mach

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                Załącznik
                                                                                                do Uchwały Nr 372. 2017
                                                                                                Zarządu Powiatu Zielonogórskiego
                                                                                                z dnia 23 sierpnia 2017r.
 
ZARZĄD POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora:
 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Przytoku i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej  w Przytoku, ul. Pałacowa 1, 66-003 Zabór.
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
  1. Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek    (Dz. U. Nr 184 , poz. 1436, z późn. zm.), a mianowicie:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,          
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskał:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6). nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U z         2016r., poz. 1379, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016r, poz. 1842, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7)  nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
8)  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9)  nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 168, z późn. zm).
     2. Nie jest nauczycielem i spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 wyżej wymienionego rozporządzenia.
 
II.  Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania  i rozwoju placówki,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku    osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym: przygotowania pedagogicznego, dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
7) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji  związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 168,   z późn. zm.),
12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1721, z późn. zm.),
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j.     Dz. U. z 2016r., poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem ”Konkurs” z nazwą i siedzibą placówki, której konkurs dotyczy,  w  terminie do dnia 26 września 2017r. na adres: Starostwo Powiatowew Zielonej Górze, ul. Podgórna 5 , 65 – 057 Zielona Góra. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod wyżej wymienionym adresem w Wydziale Edukacji     i Spraw Społecznych lub numerem telefonu 68 45 27 510.
 
Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Zielonogórskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Zielonogórski
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Mach Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Kuciak Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 14:30:42
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Mach Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 14:30:48
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Mach Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 14:32:18
Artykuł był wyświetlony: 101 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu